Service Inside

Tired of Reading? Call Now or Guide Books to get the help you deserve.

Echipa noastra

Personalul S.C. GOSCOM VASLUI S.A., în numar de 306 salariati, este structurat dupa urmatoarele activitati:

 • Spatii verzi:40
 • Salubritate: 110
 • Coloana auto: 35
 • Activitate service:15
 • Sezonieri:59
 • Personal tesa:28

Personalul Tesa este structurat dupa cum urmeaza:

Conducere

 • Director General - Ec. Popa Vasile
 • Sef Serviciu Comercial - Bahnariu Vlad
 • Sef Serviciu Financiar Contabilitate - Apostu Mihaela

Birou Comercial-Productie, Contracte

 1. Răspunde şi coordonează activitatea de urmarire a contractelor de prestări servicii de gospodărie comunală la populaţie, agenţi economici, instituţii publice şi asociaţii de locatari/proprietari, sub toate aspectele pe care aceasta le implică precum şi încasarea c/v serviciilor contractate;
 2. Răspunde de corectitudinea datelor cantitative, valorice precum şi a preţurilor şi tarifelor înscrise în contracte, în sensul conformităţii acestora cu reglementările actelor normative în vigoare;
 3. Participă alături de responsabilul direct la concilierea obiecţiunilor pe care beneficiarii le pot ridica referitor la datele contractuale, dând dovada de corectitudine şi loialitate faţă de interesele societăţii;
 4. Urmăreşte activ dinamica relaţiilor contractuale, ţinând în permanenţă legătura cu beneficiarii, astfel încât datele contractuale să fie corelate în orice moment cu realitatea din teren;
 5. Centralizează datele facturate, pe baza cărora întocmeşte lunar raportul de producţie al societăţii pe tipuri de servicii;
 6. Sintetizează şi trasmite datele solicitate de diferite instituţii de sinteză şi Direcţia de Statistică numai cu aprobarea conducerii;
 7. Urmăreşte zilnic modul de rezolvare a corespondenţei şi cu emiterea răspunsului în termenul legal de 30 zile;
 8. Se implică în mod direct şi cu toată răspunderea în urmărirea permanentă a încasării producţiei facturate,uzând de toate metodele cunoscute; corespondenţa scrisă şi verbală cu beneficiarii, efectuarea de punctaje pentru recunoaşterea debitelor de către aceştia, iniţierea unor acţiuni de compensare a datoriilor reciproce şi calculul de penalităţi conform legilor în vigoare şi contractelor încheiate unde este cazul;
 9. Aduce cu promtitudine la cunoştinţa conducerii existenţa beneficiarilor răi platnici pentru a da posibilitatea luări de măsuri pentru achitarea restanţelor;
 10. Rezolvă cu operativitate toate refuzurile efectuate de beneficiar la facturile emise, colaborând în acest sens cu toate secţiile implicate.
 11. Urmăreşte ca nici un agent economic sau persoana fizică să nu beneficieze de servicii de gospodărie comunală fără contract;
 12. Urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare privind calculul majorărilor de întârziere la plată peste termenul scadent;
 13. Urmăreşte ca beneficiarilor serviciilor de gospodărie comunală răi platnici să li se întocmească la timp notificări şi dosare de acţionat în instanţă pentru recuperarea debitelor restante;
 14. Verifică evidenţa contabilă a contului „Clienţi”, răspunzând nemijlocit pentru realizarea operaţiunilor înregistrate, cu personalul implicat în acest sens;
 15. Se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii sale profesionale, urmăreşte cunoaşterea în orice moment a legislaţiei care reglementează problemele cuprinse în sfera sa de activitate;
 16. Urmăreşte permanent modul de realizare a sarcinilor de serviciu a personalului din subordine.
 17. Respectă ROI şi răspunde de respectarea acestuia de către angajaţii din subordine;
 18. Aplică prevederile documentelor sistemului calităţii în desfăşurarea activităţilor din subordine;
 19. Eliberează documente ale SMC specifice;
 20. Analizează împreună cu alţi factori de execuţie şi de decizie nivelul calitativ al produselor/serviciilor, cât şi alte probleme referitoare la calitate, identifică cauzle care determină noncalitatea şi întocmeşte programe de acţiuni corective/preventive;
 21. Urmăreşte realizarea politicii şi obiectivelor calităţii în organizaţie.
 22. Aplică, menţine şi îmbunătăţeşte continuu prevderile documentelor sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul de referinţă SREN ISO 9001:2001;

Birou Casieri

 1. În fiecare an, în luna ianuarie, face recensământul persoanelor din sectorul repartizat, în vederea stabilirii debitelor din prestările de servicii de salubrizare pe anul în curs şi va încheia contracte cu beneficiarii acestui serviciu; în acest sens, întocmeşte fişa fiecărui apartament în parte din care să rezulte: titularul apartamentului, numărul de persoane, locul de muncă al fiecăruia şi alte date necesare în vederea urmăririi cu uşurinţă a fiecărui debitor în parte, vizată de şeful de birou şi apoi se va introduce pe calculator. Acestea se vor verifica lunar şi de cate ori este nevoie;
 2. Lunar va întocmi situaţia fluctuaţiei numărului de persoane;
 3. Prin deplasarea zilnică pe teren, răspunde de încasarea integrală a contravalorii debitelor de la utilizatori(casnici) din sectorul care i s-a repartizat. În acest sens este obligat şi răspunde de cunoaşterea situaţiei fiecărei familii în parte (nr. Persoane, loc de muncă, etc.), face anchete sociale, în vederea încasării debitelor restante;
 4. Pentru cei rău platnici răspunde de întocmirea notificărilor cu debitele restante şi de întocmirea dosarului de înaintare la judecată;
 5. Va urmări şi răspunde de realizarea programului lunar de încasări şi recuperarea restanţelor, pe baza căruia va fi salarizat;
 6. Are obligaţia de a depista pe cei care se sustrag de la plata serviciului, şi de a le întocmi urgent forme de urmărire în instanţă, de a verifica cererile de scădere şi impunere, de a face referat şi a le prezenta şefului de birou pentru verificare şi viză;
 7. Zilnic va întocmi borderouri cu sumele încasate în ziua precedentă, le va prezenta pentru verificare, iar valoarea încasată se va depunde la casieria unităţii pe bază de chitanţă, efectuând totodată descărcarea lor în registrele de evidenţă;
 8. Va efectua periodic şi obligatoriu la sfârşit de luna punctajul între evidenţa sectorului şi cea de pe calculator în vederea înregistrării corecte a tuturor sumelor încasate în luna respectivă;
 9. Se interzice trecerea unei chitanţe din chitanţierul altui casier pe borderoul de predare;
 10. Se va da o atenţie deosebită folosirii conform prevederilor legale a documentelor cu regim special, iar în caz de anulare sau pierdere a acestor documente se va anunţa imediat conducerea unităţii;
 11. Orice abatere de la disciplină financiară se sancţionează mergând până la desfacerea contractului individual de muncă;
 12. Orice sesizare a locatarilor a cărei rezolvare ţine de societate va fi adusă la cunoştinţă imediat şefului de birou şi conducerii unităţii;
 13. Se interzice scoaterea de la plata a uneia sau mai multor persoane fără verificarea în teren însoţit de referatul prin care pe răspunderea casierului arată dacă este corectă sau nu solicitarea de scădere;
 14. Orice borderou de modificare trebuie să poarte viza şefului de birou, fără de care modificarea în calculator nu este valabilă;
 15. Pentru debitorii notificaţi şi acţionaţi în judecată, sunteţi obligat de a depune prin şeful de birou la Oficiul Juridic copii după documentele de plată, dacă aceştia achită parţial sau total debitele;
 16. O copie a borderoului cu cei notificaţi sau acţionaţi în judecată va fi depusă la operatorii din cadrul serviciului;

Birou Programe, Normare, Preturi, Tehnic, Investitii

 1. Intocmeste documentatia tehnico-economica pe baza masuratorilor primite din teren pentru diferite lucrari ce se executa de catre sectiile de productie.
 2. Intocmeste lunar situatiile de lucrari pentru lucrarile ce se executa de sectiile de productie, pe baza normelor si normativelor in vigoare, pentru a fi inaintate la beneficiari.
 3. Intocmeste analizale de pret, pentru diferite lucrari precum si fundamentarile pentru ajustarea, modificarea sau stabilirea preturilor si tarifelor la serviciile specifice societatii.
 4. Abordeaza problemele tehnice din cadrul societatii, gasind solutii, impreuna cu colegii de birou.
 5. Abordeaza problematica achizitiilor publice, impreuna cu colegii de birou si cu restul compartimentelor functionale, pe baza legislatiei in vigoare.
 6. Urmareste si coordoneaza modul de desfasurare a activitatii din cadrul biroului.
 7. Urmareste rezolvarea in termen a sarcinilor transmise.
 8. Aplică prevederile documentelor sistemului calităţii în desfăşurarea activităţilor din subordine.
 9. Elaborează documente ale SMC specifice.
 10. Analizează împreună cu alţi factori de execuţie şi de decizie nivelul calitativ al serviciilor, cât şi alte probleme referitoare la calitate, identifică cauzele care determină noncalitatea şi întocmeşte programe de acţiuni corective / preventive.
 11. Urmăreşte realizarea politicii şi obiectivele calităţii în activitatea desfăşurată.
 12. Întreprinde măsuri necesare pentru implementarea şi menţinerea sistemului calităţii în cadrul compartimentului.
 13. Asigură instruirea în domeniul calităţii a personalului din subordine.

Birou Informatica

 1. Se preocupă permanent de îmbunătăţirea softului de aplicaţii necesare funcţionării la parametrii ridicaţi a aplicaţiilor existente în exploatarea pe echipamentele din dotare.
 2. Proiecteaza si modifică programe de aplicaţii necesare specificului societatii.
 3. Asigură secretul de securitate a informaţiilor păstrate si salveaza si arhiveaza datele in format electronic.
 4. Se preocupă de achizitionarea ultimilor noutăţi editoriale în domeniul informaticii necesare ridicării nivelului pregătirii profesionale.
 5. Raspunde de intocmirea contractelor pentru serviciul de salubrizare si fond locativ, impreuna cu compartimentele functionale corespunzatoare;
 6. Impreuna cu subalternii din cadrul biroului raspunde de exploatarea corespunzatoare a copiatorului si raspunde de multiplicarea documentelor necesare compartimentelor functionale.
 7. Acordă asistenţă tehnică la toţi utilizatorii de calculatoare din unitate, pentru remedierea unor incidente atat de soft cat si de hard, care apar în exploatare.

Protectia Mediului, Control, Calitate, Protectia Muncii

 1. Coordoneaza organizeaza si raspunde de problematica de protectia mediului,protectia muncii si a sistemului de management al calitatii, pentru toate activitatile societatii;
 2. Raspunde de realizarea activitatilor de gestionare,implementare,mentinere si supraveghere a sistemului de management al calitatii si al mediului;se ocupa in acest sens si de implementarea sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001:2005 si a sistemului de securitate si sanatate in munca conform OH SAS 18001:2004;
 3. Raspunde de insusirea legislatiei care reglementeaza domeniile mentionate mai sus,organizand in acelas timp o micro biblioteca cu standarde,legi ,hotarari si ordonante ale guvernului,literatura de specialitate,etc.urmarind modificarea si actualizarea acetora dupa caz;
 4. Se va preocupa pentru actualizarea cunostintelor profesionale, privind tehnologii noi, materiale, tehnici si know-how aplicabile la profilul societatii;
 5. Urmareste si raspunde de rezolvarea problemelor de mediu, din punct de vedere manualului calitatii si de protectia muncii, care pot aparea la un moment dat, in punctele de lucru ale socieatatii;
 6. Raspunde de rezolvarea conditiilor referitoaare la mediu, calitate sau securitatea muncii impuse prin autorizatiile de functionare de orice fel si in mod special cele de mediu si de licenta;
 7. Pentru orice problema majora aparuta in desfasurarea activitatii unui sector ,sectie de productie sau compartiment functional, va informa urgent conducerea societatii;
 8. Raspunde si asigura indeplinirea sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine;
 9. Raspunde de intocmirea la timp a raportarilor inclusiv cele staristice solicitate de institutiile statului;
 10. Urmareste realizarea politicii si obiectivelor in domeniul calitatii;
 11. Controleaza si verifica activitatea responsabililor punctelor de lucru a societatii pe linie demediu, calitate si securitatea muncii, lund masuri de sanctionare daca este cazul;
 12. Verifica si avizeaza documentele SMC elaborate de celelalte compartimente si le arhiveaza;
 13. Planifica si efectuiaza audituri interne de produs, proces sau sistem,intocmeste rapoartele de audit,propune actiuni corective pentru eliminarea neconformitatilor constatate si urmareste aplicarea si eficienta lor;
 14. Pregateste si verifica documentele necesare, in vederea auditurilor efectuate de catre organismele de certificare;
 15. Efectueaza instructajul introductiv general de protectia muncii si PSI;
 16. Participa in calitate de secretar conform dispozitiei anuale a conducerii societatii,la cercetarea accidentelor asimilate cu accidente de munca si in cazul cand este numit prin decizie speciala,a accidentelor de munca cu incapacitate temporara de munca;
 17. Controleaza prin sondaj sau conform graficului de activitate stabilit de catre Comitetul de securitate si sanatate,aprobat de conducerea societatii, modul de efectuare a instructajeloe lunare de protecta muncii, respectarea tematicii transmise,distribuie materiale de propaganda vizuala de protectia muncii,in sectoarele de activitate;
 18. Urmareste respectarea prevederilor ordinelor Ministerului Sanatatii si a conducerii privind efectuarea controlului medical periodic de catre personalul muncitor stability
 19. Elibereaza permise de foc pentru sudorii electrici si autogeni din cadru societatii;
 20. Insoteste organele de control de specialitate in timpul controalelor pe care acestea le efectuiaza in cadrul societatii,ca reprezentant al conducerii;
 21. Intocmeste necesarul de echipamente de protectie si de lucru,materiale igienico-sanitare,antidot si medicamente pentru dotarea punctelor de prim ajutor,urmarind ca distributia echipamentelor sa se faca ,conform prevederilor Contractului colectiv de munca;
 22. Intocmeste tematica anuala de instruire,colaborand cu responsabilul cu protectia civila,pentru toate categoriile de personal din cadrul societatii;
  Trimestrial informeaza printr-un raport catre Consiliul de administratie asupra activitatii desfasurate cu privire la protectia muncii;

Birou Contabilitate, Financiar

 1. Verifica modul de inregistrare a actelor de casa, inregistreaza actele privind platile de casa,
 2. Pe baza extraselor de cont si a documentelor justificative primite de la toate bancile pentru conturi si introduce in calculator fiecare operatiune, inclusiv, apartamente vechi si noi.
 3. Pe baza cheltuielilor si veniturilor pe fiecare activitate intocmeste pretul de cost
 4. Analizeaza rulajele si soldurile tuturor conturilor analitice astfel incat soldurile din balanta sintetica sa reflecte realitatea.
 5. Calculeaza si inregistreaza lunar deconturile de deplasari pentru toti salariatii din unitate si lunar diferenta de diurna ce reprezinta cheltuieala nedeductibila.
 6. Intocmeste si introduce in calculator notele contabile pe baza documentelor justificative.
 7. Tine evidenta mijloacelor fixe publice si proprii ale societatii - intocmind balanta lunara + NC.
 8. Tine evidenta clasei – 8 – “Conturi in afara bilantului”.
 9. Inregistreaza retinerile pentru salariatii unitatii.
 10. Intocmeste lunar pana la data de 25 ale fiecarei luni decontul de TVA.
 11. Intocmeste lunar pana la data de 25 ale fiecarei luni declaratiile salariale: declaratia Somaj, declaratia CAS, declaratia CASS.
 12. Raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora
 13. In perioada concediilor-participa la intocmirea actelor contabile preluînd atributiile celui plecat in concediu impreuna cu ceilalti colegi - astfel ca situatiile contabile sa fie intocmite in termen.
 14. Lunar îndosariaza actele contabile.
 15. Asigura confidentialitatea documentelor primite pentru inregistrare.
 16. Asigura si raspunde de elaborarea balantelor de verificare si a balantei centralizate la termenele stabilite de legislatia in vigoare. Termen intocmire a balantelor lunare este 25 ale lunii urmatoare.
 17. Raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative.
 • Birou Administrativ
 • Birou Salarizare, Personal, Somaj
 • Oficiu Juridic

În paralel cu exploatarea si dezvoltarea bazei tehnico – materiale, conducerea unitatii a urmarit completarea, perfectionarea si ridicarea gradului de pregatire profesionala a personalului angajat, precum si realizarea unui climat corespunzator de munca în cadrul societatii. Acestea s-au realizat prin organizarea de cursuri de pregatire profesionala în diverse domenii, participarea la simpozioane si expozitii, cât si examinari periodice pe diverse meserii.

Income Tax Planning

  View Service